02-702-6222-3     
081-825-2124

 วงดนตรี กรุงเทพไลท์ออร์เคสตร้า Krungthep Light Orchestra

  T h e   A r t   o f   A n g e l   M u s i c

 

HOME

รูปแบบวงดนตรี

KLO BAND STYLES

รายชื่อเพลง

SONG

ผลงานการแสดงดนตรี

GALLERY l VIDEO

การเลือกวงดนตรี

คำชมจากลูกค้า

               

     สอบถามราคาวงดนตรี

                Contact Us


 


   

 

การจดทะเบียนสมรส

 

 

  วิธีการจดทะเบียนสมรส

 

  คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส  

 

  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

 

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

 

ตัวอย่าง"ใบสำคัญการสมรส" / "เอกสารคำร้องขอจดทะเบียน"

 

ค่าธรรมเนียม

 

บริการตรวจสอบทะเบียนสมรสวิธีการจดทะเบียนสมรส


 • การจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน

 • การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน

 • การจดทะเบียนสมรสในท้องที่ห่างไกลนอกสำนักทะเบียน

 • การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น

 • การจดทะเบียนสมรสโดยยื่นคำร้องต่อกำนัน

 • การแสดงวาจาหรือกริยาต่อหน้าพยาน

 • การจดทะเบียนสมรส ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

 


คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส


 • จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
  กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
  ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

 • ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

 • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

 • หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

   - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

   - สมรสกับคู่สมรสเดิม

   - มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

   - ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

  -  ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

 


ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส


 • การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 • คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

 • คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

 • คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล
  จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง
  การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ
  หรือสำนักงานเขต

 

 


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส


 • บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น
  มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 


ค่าธรรมเนียม


 • การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ
  รับ - ส่ง นายทะเบียน
 • การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

 


บริการตรวจสอบ "ทะเบียนสมรส"


 • ทางอินเตอร์เนท ที่เว็ปไซด์ http://www.dopa.go.th/marry/Inqmarx.html

 • หรือ ที่ กรมการปกครอง: งานทะเบียนสมรส สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1548

 ปัจจุบันนี้ สาวไทยที่จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิ์เลือกที่จะใช้นามสกุลของตัวเองต่อไป หรือเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามี

 หรือจะใช้ทั้งสองนามสกุลก็ได้

 

 

 

info@klothailand.com  

Copyright © ~2013 by Krungthep Light Orchestra, All rights reserved.