02-702-6222-3     
081-825-2124

 วงดนตรี กรุงเทพไลท์ออร์เคสตร้า Krungthep Light Orchestra

  T h e   A r t   o f   A n g e l   M u s i c

 

HOME

รูปแบบวงดนตรี

KLO BAND STYLES

รายชื่อเพลง

SONG

ผลงานการแสดงดนตรี

GALLERY l VIDEO

การเลือกวงดนตรี

คำชมจากลูกค้า

               

     สอบถามราคาวงดนตรี

                Contact Us


 


   

 

 

เด็กอัจฉริยะ 9 สาขา

 

 

::: ความสามารถทางอารมณ์  :::
เป็นทักษะและความสามารถที่เราจำเป็นต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจ คนที่มีความ

สามารถทางสังคมจะมีความสามารถที่จะเข้าใจผู้อื่น เร็วต่อความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจภาษากาย มีความสามารถใน

การบริหารจัดการ ควบคุมอารมณ์ตนเอง เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง รับรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง

มีความอดกลั้นอดทนทางอารมณ์ได้ดี รวมถึงความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

นอกเหนือไปจากการมองเห็นและเข้าใจทัศนะของคนอื่นได้ดี คนที่มีความสามารถทางด้านมนุษยธรรมจะมีความ

เอื้ออาทร ความเห็นใจ เข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง อยากเห็นโลกดีขึ้น เช่น ผู้นำ

นักรณรงค์เพื่อสันติภาพ นักการเมือง จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบริหาร

 

 

 ::: ความสามารถทางอารมณ์  :::
เป็นทักษะและความสามารถที่เราจำเป็นต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจ คนที่มี

ความสามารถทางสังคมจะมีความสามารถที่จะเข้าใจผู้อื่น เร็วต่อความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจภาษากาย มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ ควบคุมอารมณ์ตนเอง เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง รับรู้ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง

มีความอดกลั้นอดทนทางอารมณ์ได้ดี รวมถึงความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

นอกเหนือไปจากการมองเห็นและเข้าใจทัศนะของคนอื่นได้ดี คนที่มีความสามารถทางด้านมนุษยธรรมจะมีความ

เอื้ออาทร ความเห็นใจ เข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง อยากเห็นโลกดีขึ้น เช่น ผู้นำ

นักรณรงค์เพื่อสันติภาพ นักการเมือง จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักบริหาร

 

 

 ::: ความสามารถทางกีฬา  :::
เป็นความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ ควบคุมการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่น ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อร่างกาย ในการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความคิด เช่น นักกีฬา นาฏศิลป์ นักแสดง นักปั้น
 
 

::: ความสามารถทางศิลปะ :::
เป็นความสามารถสร้างมิติประมวลความคิด หรือสร้างความคิดจากการเห็นในรูปแบบต่างๆ ในความคิด เช่น

ความสามารถในการพลิก หมุนภาพที่เห็นเป็นมุมต่างๆ มองเห็นภาพต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง เช่น

กลุ่มศิลปินที่สามารถรังสรรค์จากการเห็นให้เป็นผลงานที่เป็นนามธรรม ความงดงาม หรือเป็นตัวแทนของ

ความรู้สึกนึกคิด เช่น กลุ่มศิลปิน นักประดิษฐ์

 

 ::: ความสามารถทางภาษา  :::
เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจความหมายทางภาษา การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อมาถ่ายทอดความคิด

จินตนาการ ความรู้ อารมณ์หรือความดื่มด่ำลึกซึ้งทางความคิด อารมณ์ ตลอดจนจินตนาการอันหลากหลายที่อาจเป็น

ความสามารถในการใช้ภาษาทางด้านการเขียนหรือการพูด เช่น นักเขียน นักแปล นักภาษาศาสตร์ จินตกวี นักพูด

โฆษก
 

 

 ::: ความสามารถทางช่างเทคนิคและอิเล็กทรอนิกส์  :::
เป็นความสามารถในการรับรู้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทีต้องใช้ทักษะกลไกในเรื่องของอุปกรณ์และการทำงาน

ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือต่างๆ สามารถมองเห็นองค์ประกอบ หรือการทำงาน

ของอุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อ่างรวดเร็ว ง่ายดาย เช่น ช่าง นักอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะในการใช้ตาประสาน

ประกอบอุปกรณ์หรือสร้าง ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างดี


 ::: ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  :::
เป็นความสามารถในการสังเกต วิเคราะห์ พิสูจน์ คัดแยก ศึกษา อธิบาย รวมถึงเขาใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

หรือการเกิดปรากฏการณ์สิ่งต่างๆ ทางธรรมชาติ ความสามารถในการมองเห็นโครงสร้างของระบบธรรมชาติ

ความเข้าใจในความสัมพันธ์และผลกระทบที่จะเกิด เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพืช-สัตว์ เช่น นักวิทยาศาสตร์

นักธรรมชาติวิทยา เกษตรกร นักวิจัย นักภูมิศาสตร์

 

 ::: ความสามารถทางการคิด  :::
คือความสามารถในการเรียนรู้ จดจำ วิเคราะห์สังเคราะห์ จินตนาการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ/หรือระยะยาว

การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม รวมทั้งความสามารถในการประมวลความคิดรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างคนที่มีความสามารถด้านนี้ ได้แก่ นักคิด นักวางแผน

นักประดิษฐ์


 ::: ความสามารถทางดนตรี  :::                                         
เป็นความสามารถในการรับรู้ทางการได้ยินที่ละเอียดอ่อน เฉียบไว ถ่ายโยงความสามารถในการรับรู้ทางการ

ได้ยินที่ลึกซึ้ง ทั้งความสูงต่ำของเสียง ความถี่ของเสียง จังหวะของเสียงไปสู่จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมา

ถักทอเป็นรูปแบบทางความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเสียง เช่น ดนตรี การร้องเพลง การแต่งเพลง การพากย์หนัง

การเลียนเสียงสัตว์ หรือผู้ที่ฝึกนกเขาชวา หรือตัดสินความสามารถในการขันของนกเขาชวา ต้องมีความสามารถ

ในการรับรู้ทางเสียงที่เฉียบคม เป็นต้น

 

ดนตรี เป็นศิลปะแห่งเสียงที่มนุษยชาติได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นไว้ นับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้ยินเสียงจากธรรมชาติ และ

พยายามลอกเลียนเสียง จนกระทั่งสร้างเสียงดนตรีขึ้นได้เสียงดนตรีอยู่คู่กับมนุษย์มาโดยตลอด ไม่ว่าชนชาติใด

ภาษาใด ความเชื่อทางศาสนาใด ดนตรีสามารถเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ อันแสดงถึง

ความเจริญทางจิตใจ และอารยะธรรมของมนุษย์ชนชาติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  การศึกษาดนตรีในปัจจุบัน

ได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่า

ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากในสมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อความรู้สึก ความจำ การเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เราเรียกสารนี้ว่า สารสื่อสัญญาณในสมอง (eurotransmitter) ได้แก่ สารเพื่อเกิดการ

กระตุ้น(excitatory) และสารเพื่อการยับยั้ง(inhibitory) สารเคมีทั้ง 2 ชุดนี้ ช่วยทำให้เด็กมีความตั้งใจ

สนใจการเรียนรู้ มีสมาธิ สารเคมีนี้จะหลั่งมากเมื่อมีเด็กมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น  การออกกำลังกาย

การได้รับคำชมเชย การเล่นเป็นกลุ่ม การร้องเพลง การได้รับการสัมผัสที่อบอุ่น การเล่นดนตรี แลการเรียนศิลปะ

โดยไม่ถูกบังคับ กระบวนกาเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดจากความสมดุลของสมองทั้งสองซีก

เมื่อสารเอนโดฟีน (endophine) หลั่งออกมาทำให้เด็กมีความสุข เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้

ที่มีคุณค่า ถ้าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กมีความเครียด กดดัน แข่งขันเพื่อเอาชนะ จะเป็นสาร

แอนดรีนาลีน (adrenalin) ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่พึงปรารถนา และสร้างความทรงจำที่ไม่ดี

ให้กับเด็ก
 

แนวคิดของความจำเป็นในการเรียนดนตรีสำหรับเด็ก ได้รับสำคัญมากขึ้นด้วยทฤษฎีความหลากหลายของสติปัญญา

(Theory of Multiple Intelligences) ซึ่งโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้ศึกษาและจำแนก

ความเก่งของคนไว้ 7 ประการหลัก ได้แก่ 

1. ด้านภาษา (verbal/linguistic)
2. ด้านดนตรี / จังหวะ(musical/rhythmic)
3. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical/ mathematical)
4. ด้านการเคลื่อนไหว (body/kinesthetic)
5. ด้านศิลปะ / มิติสัมพันธ์ (visual/spatial)
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/การสื่อสาร (interpersonal)
7. ด้านความรู้สึก/ความลึกซึ้งภายในจิตใจ (intrapersonal)

 

ความเก่งหรือความสามารถนี้มีรูปแบบการพัฒนาเฉพาะตัว มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม

แนวคิดนี้แตกต่างไปจากเรื่อง IQ หรือ ความฉลาด ซึ่งความเชื่อดั้งเดิมถือว่า ความฉลาดวัดได้จากการทดสอบ

ในเด็กเพียงบาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ แต่ปัจจุบันคำจำกัดความ ว่า“ฉลาด”

“เก่ง” “พรสวรรค์” ได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังเช่น-นักกีฬาชื่อดัง เช่น ภราดร ศรีชาพันธ์ หรือ -นักดนตรีอย่าง

วาเนสซ่า เมย์ ก็ถือได้ว่าเป็นอัจริยะทางด้านต่างๆ ที่เขาและเธอถนัด ซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไป

และเมื่อเรามองถึงภูมิหลังของบุคคลอัจฉริยะทั้งหลายจะพบว่า เขาเหล่านั้นไม่ได้บังเอิญเกิดมาเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและต่อเนื่องมา ตั้งแต่เยาว์วัยจากครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์

โรงเรียน และสังคม ที่เอื้อหนุนให้ความเก่งของเขาเพิ่มพูนขึ้น จนสามารถเปลี่ยนความถนัดให้เป็นความสามารถ

พิเศษได้

ความสามารถพิเศษทางดนตรีของมนุษย์ เป็นศักยภาพที่พบมากในคนที่เล่นดนตรี ศิลปินดนตรี นักแต่งเพลง

ผู้ควบคุมวง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน นักร้อง นักเต้นรำ ซึ่งบุคคลพวกนี้มีทักษะทางดนตรีในขั้นพิเศษกว่าคนทั่วไป เช่น เมื่อฟังเพลง แล้วสามารถจับจังหวะได้ สามารถบอกระดับเสียง เขียนเป็นโน้ตดนตรี ตีความบทเพลง รับรู้พลัง

ของดนตรี ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจฟังแค่เพลงนั้นไพเราะ หรือถูกใจเพียงผิวเผิน แต่อย่างไรก็ดี ความสามารถทางดนตรีย่อมพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน เช่น หัดเล่นดนตรี ร้องเพลง อ่านโน้ต ฟังเพลงมากๆ การฝึกฝนทางด้านดนตรี

ที่ดี ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจ มีความอยากเรียนด้วยตนเอง มีความสุขเมื่อได้ทำกิจกรรมดนตรี มีความต้องการแสดงออกทางดนตรี ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ด็กยังเล็ก

ดังเช่นคำพูดที่ว่า “กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” เพราะว่าในช่วงแรกของชีวิต เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

เด็กที่ได้รับการเตรียมพร้อมโดยพ่อแม่ ก่อนการเข้าเรียนในโรงเรียนย่อมได้เปรียบเด็กอื่นๆ ที่มีกิจกรรมที่บ้านด้วยการดูโทรทัศน์ หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การเรียนดนตรี ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ปกครองส่วนมากที่เข้าใจกันว่า

เมื่อส่งลูกเข้าเรียนพิเศษในโรงเรียนดนตรีก็หวังว่าจะให้เด็กประสบความสำเร็จทางดนตรีเช่นเดียวกับ โมซารท์ (Mozart) คีตกวีเอกของโลก แต่ไม่ได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ดนตรีที่บ้าน เช่น การเปิดเพลงให้ฟัง

การพาเด็กไปชมการแสดงดนตรี ซึ่งหมายถึงประเภทของดนตรีที่ฟังด้วย เพราะดนตรีที่ส่งเสริมความคิดที่ดีต้อง

เป็นดนตรีที่กลั่นกรองมาดี เช่น ดนตรีคลาสสิก หรือ ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีที่ไม่ได้รับการปรุงแต่ง

ด้วยเทคโนโลยีจนผิดธรรมชาติ

มีงานวิจัยทางดนตรีหลายชิ้นในต่างประเทศพบว่า ถ้าเด็กทารกได้ฟังเพลงคลาสสิกที่คัดสรรแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นจะมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองเร็วกว่าเด็กปรกติ คือ ความสามารถทางการได้ยิน การใช้กล้ามเนื้อ การพูด การอ่าน ความมีสมาธิ การตอบสนองโดยทั่วไปดีกว่าเด็กปรกติ งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีชื่อว่า Mozart Effect ซึ่งนำอาบทประพันธ์ของคีตกวีโมซาร์ทมาทดลองให้เด็กฟัง และสรุปบางตัวอย่างบทเพลงที่ควรให้เด็กฟัง ได้แก่

 

  Divertamento K 136  <เป็นเพลงที่ได้ยินอยู่ในหน้านี้คะ>
  Opera(Don Giovanni)-Deh Vieni Alla Finestra
  Quintet for clarinet A Major K 581-2nd Movement
  Sonata for 2 pianos D major K448-2nd Movement ฯลฯ

 

ผลงานนี้มีขายทั่วไปและได้ทำทั้งรูปแบบ CD และ DVD ซึ่งมีภาพการ์ตูนประกอบบทเพลงให้เด็กได้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินด้วย ผลงานเหล่านี้บางส่วนมีขายในศูนย์การค้าในประเทศไทยแล้วด้วย ดังนั้นสิ่งแรกที่พ่อ แม่ ควรเริ่มก่อนการส่งเด็กเข้าเรียนดนตรี นั่นคือ การสร้างสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่ดี ด้วยการฟังดนตรีที่ดีตั้งแต่วัยทารก นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า ควรฟังดนตรีตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาด้วยซ้ำไป

 

 


ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

 

 

KLO music  

รูปแบบวงดนตรีสำหรับงานแต่งงานและงานเลี้ยง KLO wedding music & Corporate

  การเลือกวงดนตรีสำหรับงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ How to select band for wedding , party, and corporate events

  วีดีโอการแสดง: KLO Video Clip  l  ภาพการแสดง: KLO Gallery   l   ดูรายชื่อเพลง: Music Song List

  แนะนำเพลงแต่งานในช่วงพิธีการสำคัญ เช่น เพลงเปิดตัวบ่าวสาว เพลงตัดเค้ก เพลงโยนดอกไม้ เพลงมหาฤกษ์ Wedding Music    l รู้จักเครื่องดนตรี: Music Instrument  

  ความประทับใจลูกค้าที่เคยใช้บริการวงดนตรี กรุงเทพไลท์ ออร์เคสตร้า: Customer Feedback

 

 
 

 

info@klothailand.com  

Copyright © ~2013 by Krungthep Light Orchestra, All rights reserved.